ControlTemp

Controltemp Sl està especialment sensibilitzada en la protecció de dades de caràcter personal dels Usuaris dels serveis del lloc Web. Mitjançant la present Política de Privacitat (en endavant, la Política) Controltemp Sl, informa els USUARIS d’aquest lloc web, dels usos als quals se sotmeten les dades de caràcter personal que es recaven en lloc Web, per tal que decideixin, lliurement i voluntàriament, si desitgen facilitar la informació sol·licitada.

Controltemp Sl es reserva la facultat de modificar aquesta Política amb l’ objecte d’ adaptar-la a novetats legislatives, criteris jurisprudencials, pràctiques del sector, o interessos de l’ entitat. Qualsevol modificació en la mateixa serà anunciada amb la deguda antelació, a fi que tingui perfecte coneixement del seu contingut.

RESPONSABLE

El responsable del Tractament de les dades de caràcter personal és:

Identitat: Controltemp Sl amb CIF/NIF: B62085873, en endavant ENTITAT

Adreça: Carrer Pablo ruiz Picasso, 3 – LO 2, Santa Perpètua de Mogoda, 08130, barcelona

E-mail: info@controltemp.es

DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES

Contacte per email: info@controltemp.es

FINALITAT DEL TRACTAMENT

La recollida i tractament de les dades personals recollides a través del formulari de contacte, té com a finalitat la gestió, administració, prestació, ampliació i millora dels serveis prestats per Controltemp Sl, atenent les sol·licituds d’informació i/o consultes plantejades.

TERMINI DE CONSERVACIÓ

Les dades personals proporcionades es conservaran durant el termini corresponent per complir amb les obligacions legals, o fins que se sol·liciti la seva supressió per l’interessat i aquest estigui legitimat per a això.

LEGITIMACIÓ

Controltemp Sl està legitimat al tractament de dades personals, en base al consentiment atorgat per l’ interessat per a un o diversos fins específics, tal com recull l’ article 6.1.a) del Reglament General de Protecció de dades personals.

DESTINATARIS

Les dades personals recaptades no seran cedides o comunicades a altres tercers, excepte en els supòsits necessaris per al desenvolupament, control i compliment de la/s finalitat/es expressada/s, en els supòsits previstos segons Llei, així com en els casos específics, dels quals s’informi expressament a l’Usuari.

DRETS DELS USUARIS:

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

  • Accés: L’ interessat té dret a saber quines dades està tractant l’ ENTITAT sobre ell.

  • Rectificació: L’ interessat té dret a demanar la rectificació de les dades inexactes.

  • Supressió: L’ interessat té dret a demanar la supressió de les seves dades quan, entro altres motius, les dades no siguin necessàries per a les finalitats que van ser recollides.

  • Limitació del tractament: En determinades circumstàncies l’ interessat podrà demanar la limitació del tractament de les seves dades, cas en el qual únicament les conservarem per a l’ exercici o la defensa de reclamacions.

  • Oposició: En determinades circumstàncies l’ interessat podrà oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas l’ ENTITAT deixarà de tractar les seves dades, excepte per motius legítims imperiosos o l’ exercici o la defensa de possibles reclamacions.

  • Portabilitat de les dades: Només aplicable a dades automatitzades i consisteix a passar les dades des de l’ENTITAT a un altre nou RESPONSABLE DEL TRACTAMENT (no a l’interessat i per sol·licitud del mateix).

Pot vostè exercir els seus drets inclòs el dret a retirar el seu consentiment (si aquest va ser atorgat) enviant un escrit acompanyat del seu DNI a Controltemp Sl a Calle Pablo, 3 – LO 2, Santa Perpètua de Mogoda, 08130, barcelona o enviant un e-mail a info@controltemp.es

A més, té vostè dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades, actualment l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

MESURES DE SEGURETAT

El responsable del tractament Controltemp Sl aplicarà mesures tècniques i organitzatives apropiades per garantir un nivell de seguretat adequat al risc del mateix.

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

No es realitzen transferències internacionals.

PERFILS I PRESES DE DECISIONS AUTOMATITZADES

No s’elaboren perfils, No es prenen decisions automatitzades amb les dades facilitades per l’usuari.